Persondata-politi​k

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg indsamler og bruger de personoplysninger, som jeg modtager fra dig som patient eller fra tredjemand om dig.

Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder, når jeg behandler dine personoplysninger. Den informerer dig også om, hvordan jeg indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger.

​Kontaktoplysninger om den dataansvarlige:

Kiropraktisk klinik v/ Ulla Eileen Kjær Knudsen,

Bækkeskovvej 4,

2665 Vallensbæk Strand

Cvr. Nr. 20 12 30 44

Mail: Ulla@kiropraktorulla.dk

tlf. 26 14 90 36

1. Formålet

Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er, at:

  1. Kunne give dig den aftalte behandling,
  2. Håndtere betaling for dine behandlinger, herunder også afregning med sygesikringen,
  3. Indhente og videregive nogle af dine helbredsoplysninger, til dig og til andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger,
  4. Videregive oplysninger til forsikringsselskaber, sygesikringen ”Danmark” (der gives særskilt samtykke i disse tilfælde).

2. Personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

Jeg indsamler personoplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig.

Jeg indsamler de oplysninger, dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn, CPR-nr. og oplysning om egen læge.

Jeg indsamler også din mailadresse og dit telefonnummer, så jeg kan kontakte dig og sende dig besked om dine aftaler hos mig.

Jeg indsamler dit CPR-nr. for at kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring “Danmark”, for at afregne med dit forsikringsselskab og for at kunne indberette til den offentlige sygesikring.

Jeg indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3. Det gør jeg, fordi jeg er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom: Du kan læse mere om dette på følgende link:

Styrelsen for Patientsikkerhed – Patienters retsstilling/Tavshedspligt

Jeg indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os.

Jeg indsamler og behandler også helbredsoplysninger om dig, som jeg får via mine undersøgelser og behandling af dig.

Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler jeg også, hvis påkrævet af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner. Det kan f.eks. være din egen læge, sygehus eller anden behandler.

De oplysninger jeg indsamler om dig, er oplysninger, som jeg vurderer, er nødvendige for at kunne behandle dig.

I det følgende benævnes ovennævnte oplysninger som personoplysninger.

3. Hvem deler jeg dine personoplysninger med

Jeg stiller oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan indhente de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig.

Jeg kan også videregive dine personoplysninger i anonymiseret form til statistik eller videnskabelig brug (særskilt samtykke gives).

Når jeg videregiver/stiller dine personoplysninger til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personoplysninger. De skal opfylde deres egen informationspligt over for dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.

4. Sletning af dine personlige oplysninger

Jeg opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv patient hos mig og så længe jeg er forpligtet til at opbevare din journal.

5. Sikkerhed og beskyttelse

Jeg har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

Jeg har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun personer, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personoplysninger.

6. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Du har til en hver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 4.

Du har til enhver tid til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal.

KIROPRAKTISK KLINIK, ULLA KJÆR KNUDSEN